top of page

Mitä työnohjaus on?

Työnohjauksessa tarkastellaan työtä. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jäsentämistä, työssä oppimista oman toiminnan reflektoinnin avulla.

 

Työnohjauksen avulla ohjattava tiedostaa paremmin omaa toimintaansa ja tämän tiedostamisen avulla työtoiminnan säätely, kehittäminen ja hallinta paranevat. Työntekijän ammatti-identiteetti ja työrooli selkiytyvät.

 

Työnohjaus tukee työntekijöiden voimavaroja ja jaksamista. Lisääntynyt ammattitaito ja osaaminen parantavat työn mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Se vahvistaa organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteutumista, edistää työhyvinvointia ja yhteistyötä.

 

Työnohjaus tapahtuu vuorovaikutuksessa asianmukaisen koulutuksen saaneen ammattihenkilön kanssa. Työnohjaus ei ole koulutusta, konsultointia, valmennusta, työhön opastamista tai mentorointia. Siten työnohjaaja on työn tutkimisen prosessin ohjaaja, joka ei anna suoria neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.

 
Viitekehykseni työnohjaukseen

 

on integratiivinen. Se pohjautuu pääasiassa ratkaisukeskeiseen / voimavarasuuntautuneeseen lähestymistapaan, mutta siihen yhdistyvät lisäksi kehittävä työntutkimus sekä kognitiivinen ja kognitiivis-analyyttinen hahmotustapa. Myös työterveyspsykologian sekä työ- ja organisaatiopsykologian tuntemus ovat osa toimintaani ja osaamistani.

 

Työnohjaajakoulutukseni:

 • Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio –koulutus (2010, 2,5 vuotta),

 • Työterveyspsykologian pätevöitymiskoulutus (2009) sekä työ- ja organisaatiopsykologian opintoja.

 • Johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE, Certified Master Supervisor and Coach of Leaders and Executives) 2018, SUED Management

 

Miten työnohjaus toimii?
 

Työnohjaus...

 •  käynnistyy alkuneuvottelulla tai alkukartoitusistunnolla: olenko oikea / sopiva henkilö vastaamaan juuri teidän ohjaustarpeeseenne? Mitä toivotte työnohjaukselta? Mitä kykenen työnohjaajana tarjoamaan? Millaiseen ammatilliseen kehitykseen työnohjausta toivotte?

 

 • perustuu sopimukseen: Työnohjaus on organisaation, työntekijän ja työnohjaajan keskinäinen sopimus, joka tehdään kirjallisena.

 

 • on tavoitteellista toimintaa: Ohjauksen alkaessa työskentelylle sovitaan tavoitteet, joita tarkastellaan prosessin edetessä. Tavoitteet sovitaan aina yksilöllisesti ja tavoitteita tarkistetaan prosessin edetessä.

 

 • istuntojen kesto vaihtelee: yksilötyönohjaus on tunnin mittainen, pienten ryhmien ohjauksen pituus on puolitoista – kaksi tuntia.

 

 • tapaamisten tiheys on yleensä kolmen viikon – kuukauden välein. Kriisitilanteissa työnohjaustapaamiset voivat olla tiheämmin, tarpeen mukaan.

 

 • prosessi kestää yleensä vähintään vuoden ajan. Vaatii aikaa,  jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti tai työryhmä haluaa muuttaa yhteisiä toimintatapojaan.

 

 • Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla samasta työyhteisöstä, saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala.

 

 • Työnohjausryhmän ihannekoko on 3-6 ohjattavaa.

 

 • Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista –  elleivät ohjattavat sovi tietojen viemisestä eteenpäin.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset

+358 (0)45 1229 425

merviseppala@gmail.com

 

 

 

bottom of page