top of page

Kognitiivis-analyyttinen ja integratiivinen psykoterapia

Työskentelyotteeni on integratiivinen.  Se yhdistää eri teorioita ja siinä sovelletaan joustavasti erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä asiakkaan tilanteesta ja ongelmasta riippuen. 

 

Työskentelyni pohjana on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT), joka on integratiivinen, alun perin lyhyen psykoterapian muoto.  Kognitiivis- analyyttinen psykoterapia yhdistää kognitiivisen psykologian ja analyyttisen objektisuhdeteorian parhaat puolet. Omassa työskentelyssäni siihen yhdistyvät lisäksi psykofyysisen ja tunnekeskeisen psykoterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian ajatukset ja menetelmät. Sovellan myös ratkaisukeskeisen työskentelyn ajatuksia. Näistä kaikista olen saanut asianmukaista täydennyskoulutusta. 

 

KATin tavoitteena on psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toiminta-tapojen kehittymisen myötä.

 

Terapeutti ja asiakas tutkivat ja havainnoivat yhdessä asiakkaan oireilua ja kokemuksia, ja pyrkivät jäsentämään ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymismalleja. Tarkoituksena on yhdessä löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii potilaan työvälineenä, hänen pohdintojensa apuna, terapiatuntien ulkopuolella ja vielä terapiajakson jälkeenkin. Yhdessä saavutetut kuvaukset toimivat työskentelyn tukena terapiatuntien aikana, ja ne voivat muuttaa muotoaan yhteisen ymmärryksen lisääntyessä ja syventyessä. Osuva yhteinen kuvaus potilaan tilanteesta luo pohjaa ongelmallisten kokemusten ja toimintatapojen havainnoivalle tarkastelulle ja avaa mahdollisuuden uudenlaisen suhtautumisen ja toiminnan synnylle. (lähde: www.katyhdistys.fi)

 

KAT–terapia voi olla sekä lyhytaikaista (16-24 tapaamista) että pitkä-aikaista (yhdestä vuodesta useampaan vuoteen) psykoterapiaa.

 

KAT:ssa tapaamiset ovat säännöllisesti kerran viikossa, tiettynä päivänä samaan kellon aikaan. Tarvittaessa psykoterapia voi myös olla intensiivisempää, esim. kaksi kertaa viikossa.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset

+358 (0)45 1229 425

merviseppala@gmail.com

 

Vastaanotto

00320 Helsinki
(Etelä-Haaga)

 

 

bottom of page